برگزاری جلسه اول دوره مجازی حقوق و قراردادهای نفت و گاز

جلسه اول دوره مجازی حقوق و قرارداد های نفت و گاز در تاریخ 28 خرداد 1393 برگزار شد.