آغاز پنجمین نوبت دوره مدیریت نفت و گاز

در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1393، اولین جلسه کلاس مدیریت نفت و گاز در مکان انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، برگزار شد.