برگزاري اختصاصي دوره عالي مديريت نفت و گاز (miniMBA-Oil&Gas) براي شركت ملي نفت ايران

 

پيرو اجراي موفقيت‌آميز دوره‌هاي عالي تخصصي صنايع نفت و گاز توسط انستيتو مهندسي نفت و ارزيابي مثبت شركت‌كنندگان در اين دوره‌ها، مديريت شركت ملي نفت ايران درخواست‌هايي را براي اجراي اختصاصي دوره عالی مدیریت نفت و گاز با گرایش مالی و گرایش منابع انسانی براي كاركنان آن شركت مطرح نمودکه پس از انجام چند مرحله مذاكرات و بررسي جوانب مختلف اين همكاري، توافقات نهایی صورت پذیرفت و قرارداد همکاری میان این دو مجموعه به امضا رسید.